Návštěvní řád venkovního koupaliště

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO BAZÉNU

 

Provozovatel:  Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou

Za Žižkovskou vozovnou 19/ 2716, 130 00 Praha 3

Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků venkovního plaveckého bazénu a k vytvoření příjemného prostředí, sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu. Každý návštěvník se zakoupením vstupenky dobrovolně podřizuje jeho ustanovením.

 

Vstup do prostor areálu a provozní pokyny

Provozní doba venkovního bazénu:

Všední dny:             6:00 –   8:00                              ranní plavání

10:00 – 21:30                            venkovní koupaliště

       Víkend, svátky:       10:00 – 20:00                           venkovní koupaliště

 

Provozní doba je zveřejněna spolu s ceníkem vstupného u vstupní brány do areálu, ve vestibulu u pokladny a na webových stránkách www.prazacka.cz.

Vedení areálu si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavření některé části areálu pro nutnou rekonstrukci, mimosezonní provoz, objektivní důvod (např. špatné počasí), nebo pronájmu určité části areálu, aniž by návštěvníkovi areálu vznikl jakýkoliv nárok na vrácení vstupného.

Prodej vstupného začíná okamžikem otevření a končí nejpozději 30 minut před uzavřením provozu. Vlastníci předplacených vstupenek (permanentek) mohou do areálu vstoupit nejpozději 30 minut před ukončením provozu.

Vstup do bazénů a ostatních prostorů pro návštěvníky je povolen pouze s platnou vstupenkou (čipovým páskem), kterou návštěvník obdrží po úhradě příslušného vstupného. Doba pobytu začíná průchodem turniketovým systémem, kdy je zaznamenán přesný čas vstupu návštěvníka.

Při plném obsazení bazénu se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.

Dětem do 13 ti let je přístup do bazénu dovolen jen s doprovodem osoby starší 18 let.

Děti do 1 roku nemají dle Vyhlášky 238/2011 Sb. povolen přístup do 25 m plaveckého bazénu.

Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru. Jako spodní díl koupacího oděvu se považují plavky s nohavičkami maximálně nad kolena. Je zakázáno koupat se ve spodním prádle nebo v jiném než koupacím oděvu. Dětem každého věku je vstup do bazénu z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách.

Do prostor areálu nebudou vpuštěny osoby trpící kožní či jinou infekční chorobou, osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Dále může být odepřen vstup osobě, jejíž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu, osobě nerespektující mravní a společenské zásady.

Pokud návštěvník trpí jakoukoliv chorobou, která by při náhlém propuknutí mohla ohrozit jeho život, např. epilepsie apod., je v jeho zájmu nahlásit, při příchodu na bazén, tuto skutečnost plavčíkovi.

K úschově oblečení a obuvi jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky a botníky, které jsou návštěvníci povinni řádně uzamknout pomocí čipu. Za věci odložené mimo tyto prostory nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé neuzamčením šatní skříňky. V případě ztráty čipu bude obsah skříňky návštěvníkovi vydán teprve po zjištění, že věci ve skříňce jsou jednoznačně jeho a po zaplacení pokuty za ztracený čip ve výši 150 Kč.). Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz.

Velký bazén (26 m x14,5 m) je určen pro plavce všech věkových kategorií. Neplavci a rovněž osoby, které nezvládají dokonale plavání, smí použít bazén jen za přímé účasti plavce, cvičitele atd.

Malé brouzdaliště je určené pro děti do 3 let. Dospělé osoby pouze dohlížejí na koupající se děti.

 

Vyloučení z návštěvy

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázána taková osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat jednotlivá ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů jednotlivých pracovníků areálu. Dále osoba, která bude v pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takovýchto případech areál na vyzvání, může odpovědný personál požádat o součinnost Městskou policii a Policii ČR.

 

Zakázané činnosti v plaveckém areálu

Návštěvník nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy, ani nic co by ohrožovalo bezpečnost a klid v prostorách areálu.

Návštěvník nesmí vstupovat do prostor pro personál, nebo do prostor určených výhradně pro opačné pohlaví.

Návštěvník respektuje rozdělení bazénu na plaveckou a relaxační část.

Dále je zakázáno:

užívání dalekohledů, fotoaparátu, kamer, mobilních telefonů a jiných záznamových zařízení k fotografování a filmovaní druhých osob bez jejich souhlasu,

vstupovat do areálu se skleněnými, ostrými či rozbitými předměty, s předměty, které by se mohly uvolnit z těla či koupacího úboru (např. příčesky, spony, kovové ozdoby aj.) a se zbraněmi,

vstupovat se zvířaty, vyjma slepeckých psů, kterým však z hygienických důvodů není povolen vstup do mokrého provozu,

vstupovat s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, které se prokážou platnou průkazkou ZTP. V areálu je zakázáno jezdit např. na kolečkových bruslích, odrážedlech atd.,

provozovat soukromé sportovní tréninky a soukromou výuku plavání atd., bez předchozí dohody s vedením areálu,

holení ve sprchách a šatnách, stříhání, praní prádla, provádění očisty chodidel broušením apod.,

používat potápěčskou výstroj (zejména ploutve), míče a různé velké volně plovoucí předměty v hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti,

používat vlastních plaveckých pomůcek. O možnosti a vhodnosti může rozhodnout dle konkrétní situace plavčík,

chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek,

rušit klid ostatních návštěvníků např. hlasitou hudbou,

vzájemně se potápět, zápasit, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech,

skákat do bazénu z jakýchkoli stran (kromě organizovaného výcviku ve velkém bazénu pod vedením trenéra)

pohybovat se na sítích z vrchní části,

používat sedátko pro invalidy (obsluhují zaměstnanci areálu)

sedět na dělící stěně, dráze nebo ji přelézat

chodit po masážní lavici a lehátku,

volat o pomoc bez příčiny, pískat,

znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.,

konzumovat potraviny a nápoje v bezprostřední blízkosti bazénu,

kouřit - kouření je povoleno pouze na terase u bufetu a zadní části travnaté plochy,

vstupovat na bazén se žvýkačkou.

neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci,

přenášet zapůjčené lehátka na travnatou plochu, přemísťovat stoly a lavice.

 

Provozní pokyny pro návštěvníky

Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a respektovat upozornění zaměstnanců areálu.

Před vstupem do prostor k šatním skříňkám je návštěvník povinen odložit obuv a dále se pohybovat v prostorách bez obuvi, nebo ve vhodné koupací obuvi.

Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu umýt vodou a mýdlem výhradně bez plavek a v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.

Návštěvník je povinen po celou dobu pobytu v prostorách areálu mít čip pod dohledem. V případě, že tomu tak nebude, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze šatní skříňky.

Vyklidit při odchodu skříňku. Uzavřené skříňky v šatnách, po uplynutí denní provozní doby, budou bez náhrady vyklizeny, (mimo skříňky smluvně pronajaté). Případný obsah skříňky bude uložen u pracovníků areálu.

V době bouřky nebo jiného extrémně špatného počasí, je nutné z důvodu bezpečnosti opustit bazény podle pokynů plavčíka. V tomto případě se vstupné nevrací.

 

Závěrečná ustanovení

Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení (např. lehátka).

Návštěvníci se k veškerému zařízení a vybavení areálu chovají ohleduplně. V případě úmyslného zneužívání, znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení za vzniklou škodu odpovídá návštěvník a sportovnímu areálu vzniká nárok na úhradu škody.

Při úrazech, nevolnostech a jiných zdravotních problémech poskytuje nezbytně nutné ošetření plavčík. Dle potřeby plavčík zajistí přivolání odborné zdravotní péče.

O každém úrazu nebo poranění je proveden zápis (datum, jméno a kontaktní údaje postiženého, druh poranění a způsob ošetření).

Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v pokladně (kniha „Přání a stížností“), nebo přímo u provozovatele.

 

Důležitá telefonní čísla:

155    Rychlá lékařská pomoc

112    Nouzové volání

158    Policie ČR

156    Městská policie

150    Hasiči

Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí, sloužícího všem členům k oddechu, rekreaci a sportu.

 

Návštěvní řád venkovního bazénu nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018

Ing. Václav Bartásek, ředitel areálu